Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.diabetyk.org

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.diabetyk.org.

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla głuchych.
  • Zdjęcia nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.
  • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-15.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Walczyński, lublin@diabetyk.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biuro zlokalizowane jest w centrum Lublina przy ulicy Leszczyńskiego 23 w budynku dawnego Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej / budynek stadionu Lublinianka obecnie zajmowany przez Urząd Miasta Lublin /wejście od ul .Przy Stawie/. Biuro Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie jest w pokoju nr 22 , na II piętrze. Budynek nie posiada windy ani systemów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są ręcznie na zewnątrz . Toaleta znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej. Do biura można wejść z psem asystującym. W biurze nie można skorzystać z bezpośredniej pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..