Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków “Kryształowy Koliber”

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków “Kryształowy Koliber”

Do 30 września 2023 r. Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe i Branżowe PSD mogą zgłaszać kandydatury w 9 kategoriach konkursowych “Kryształowego Kolibra”.

Cele konkursu

 • promowanie najlepszych rozwiązań i koncepcji organizacyjnych z dziedziny ochrony zdrowia oraz działalności w środowisku osób z cukrzycą,
 • uhonorowanie osób, które wywarły znaczny wpływ na rozwój opieki diabetologicznej w Polsce oraz na pomoc chorym na cukrzycę,
 • uhonorowanie osób chorych na cukrzycę, które swoją postawą mogą być wzorem dla innych,
 • wyróżnienie podmiotów najbardziej zaangażowanych we wdrażanie i upowszechnianie najnowszych metod usprawniających proces leczenia i poprawiających warunki życia osób z cukrzycą.

Kategorie konkursowe

 1. Kategoria: Wydawnictwo Roku
 2. Kategoria: Program Medyczny/Edukacyjny Roku
 3. Kategoria: Lekarz Roku
 4. Kategoria: Pielęgniarka/Dietetyczka/Edukatorka Roku
 5. Kategoria: Społecznik Roku
 6. Kategoria: Dobroczyńca Roku
 7. Kategoria: Osobowość Roku
 8. Kategoria: Wolontariusz Roku
 9. Kategoria: Młody Wolontariusz Roku

Kryteria kwalifikacji

Kategoria 1
Do tytułu może kandydować książka, broszura, czasopismo, urządzenie szkoleniowe, program szkoleniowy itp., które w swojej treści porusza problematykę leczenia cukrzycy oraz promuje metody i zasady prowadzenia cukrzycy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.
Kategoria 2
Do tytułu może kandydować koncepcja leczenia cukrzycy, której zasługą jest osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów zdrowotnych lub też program, który przynosi bardzo dobre wyniki edukacyjne, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym przeszkolonych osób. Program powinien opierać się na najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie diabetologii.
Kategoria 3
Kandydatem do tytułu może być osoba wykonująca zawód lekarza o specjalności diabetolog lub innej (okulista, kardiolog, internista, nefrolog itp.) zajmujący się prowadzeniem cukrzycy, zapobieganiem jej skutków oraz leczeniem powikłań. Powinien wyróżniać się w swoim środowisku zaangażowaniem oraz wynikami w pracy na rzecz osób z cukrzycą oraz postawą społecznikowską.
Kategoria 4
Kandydatką do tytułu może być osoba rekrutująca się z personelu medycznego, posiadająca duże osiągnięcia w pracy na rzecz chorych w zakresie leczenia cukrzycy, edukacji i opieki medycznej. Osoba winna posiadać takie cechy jak: zaangażowanie, fachowość i bezinteresowność w działaniu.
Kategoria 5
Kandydatem do tytułu może być działacz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który swoją pracą i zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz chorych na cukrzycę osiąga wysokie efekty, jest znany w szerokim kręgu społecznym i ceniony przez swoje środowisko za pracę, jaką wkłada na rzecz poprawy poziomu życia chorych na cukrzycę.
Kategoria 6
Kandydatem do tytułu może być osoba, firma lub instytucja, która swoim działaniem przysłużyła się rozwojowi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wnosząc trwały wkład w jego dorobek. Może być to wkład w postaci: środków finansowych lub rzeczowych, nowych rozwiązań systemowych i pomocy w realizacji znaczących przedsięwzięć. Kandydat wykazuje się wrażliwością na problemy ludzi cierpiących i gotowością do udzielania pomocy.
Kategoria 7
Kandydatem do tytułu może być osoba z cukrzycą, która osiągnęła nadzwyczajne wyniki na niwie zawodowej, artystycznej, naukowej, społecznej i innej, co przyniosło jej rozgłos. Jest wzorem do naśladowania dla innych chorych w realizacji celów życiowych.
Kategoria 8
Kandydatem do tytułu może być osoba, która bezinteresownie poświęca swój czas i wysiłek oraz okazuje wysokie i stałe zaangażowanie w pomoc Oddziałom i Kołom PSD w realizacji celów statutowych, czy to podczas ich codziennej działalności, czy przy organizacji większych przedsięwzięć.
Kategoria 9
Kandydat do tytułu spełnia kryteria Kategorii 8, przy czym jest w wieku do 35 lat.

UWAGA: W żadnej z powyższych kategorii kandydatem nie może być polityk lub przedstawiciel władz lokalnych lub krajowych.

Zasady zgłaszania kandydatur do „Kryształowego Kolibra”

Kandydatury mogą zgłaszać Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe i Branżowe PSD w terminie do dnia 30.09 danego roku.
Koła terenowe chcące zgłosić swoich kandydatów powinny uzyskać akcept jednostki nadrzędnej.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz uzyskując zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata (załącznik nr 2 do regulaminu).

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres sekretariat@diabetyk.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa.

Nagroda „Kryształowego Kolibra” może być przyznana danej osobie tylko 1 raz, bez względu na to w jakiej kategorii została przyznana.
Jeżeli zgłoszony kandydat nie został w danym roku uhonorowany nagrodą, jego zgłoszenie może zostać wysłane powtórnie w kolejnych latach. Nie przechodzi jednak automatycznie do kolejnej edycji konkursu

Wyłonienie zwycięzców

Spośród zgłoszonych kandydatów wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach przez Zarząd Główny PSD do dnia 31.10 danego roku.
Członkowie Zarządu Głównego, którzy zgłosili swojego kandydata, wstrzymują się od głosowania nad jego wyborem.
Biuro Zarządu Głównego PSD niezwłocznie powiadomi wszystkich zgłaszających swoich kandydatów do nagrody o jej przyznaniu bądź nieprzyznaniu oraz o terminie i miejscu jej wręczenia.

Pliki do pobrania