Posiedzenie ZW PSD w Lublinie – sprawozdanie.

W dniu 22 lutego 2014 roku o godzinie 10.30 rozpoczęło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie w sali konferencyjnej LSS Społem przy ul. Wyszyńskiego 15.
Oprócz Członków Zarządu Wojewódzkiego obecni byli również Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Łukasz Walczyński prezes Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie rozpoczął od powitania wszystkich zebranych. Następnie zreferował działalność Oddziału Wojewódzkiego wraz z podległymi mu Kołami w roku 2013.  Głos oddał panu Pawłowi Fliegerowi – przewodniczącemu spotkania – wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Zgodnie z porządkiem obrad, kolejnym mówcą była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego – pani Maria Spychalska, która zreferowała protokół pokontrolny stanu gospodarki finansowej Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie. Zastrzeżeń co do poprawności prowadzenia i rozliczania finansów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła.

Rozpoczęła się żywa dyskusja co do kierunku, który ma obrać Oddział Wojewódzki PSD w Lublinie. Głos zabierał Paweł Flieger, Ewa Kołodyńska z Puław, Stanisława Kosiura z Międzyrzeca Podlaskiego, Jerzy Witkowski – ustępujący sekretarz OW, Magdalena Bałuch – Radca Prawny, Krystyna Różaniecka z Biłgoraja, Aleksander Kalinowski z Koła nr 4 w Lublinie, Łukasz Walczyński, Irena Łukiewicz z Hrubieszowa i inni zebrani. Główną propozycją było stworzenie Stowarzyszenia z własną osobowością prawną. W głosowaniu wszyscy obecni byli za takim rozwiązaniem. Rozmawiano również nad zmianami oraz zapisami, które powinny znaleźć się w nowym Statucie. Z jednej strony zależało na ograniczeniu kosztów związanych ze zmianami w KRS, a z drugiej strony aby nadal wszyscy prezesi Kół mieli wpływ na Stowarzyszenie. Zebrani naszkicowali ogólny plan działania w powyższej sprawie.

Kolejnym punktem, na wniosek Prezydium Oddziału było przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie pani Barbarze Polikarskiej – wieloletnie prezes. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono i przyjęto Plan Pracy Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie na 2014 rok.

Po tym zamknięto posiedzenie i zaproszono wszystkich na obiad, podczas którego dyskutowano w mniejszym gronie.

 

Załączniki:

1. Sprawozdanie_merytoryczne za 2013 rok.

2. Porządek Spotkania oraz Plan Pracy na 2014 rok.