projekt – Przedsiębiorczy start.

projekt – Przedsiębiorczy start.

consultor

Być może istnieją już inicjatywy lub zalążki Spółdzielni Socjalnych, ale do ich realizacji brakuje pieniędzy. Nasz  projekt umożliwia otrzymanie dofinansowania na działalność w ramach Spółdzielni Socjalnych.
Rekrutacja trwa do 16.04.2013r.

Projekt “Przedsiębiorczy start” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia w woj. lubelskim poprzez założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych przez 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa lubelskiego, skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamierzających założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, były zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt „Przedsiębiorczy start” jest projektem realizowanym w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Życia Psychicznego.

Uczestnikami (Beneficjentami Pomocy) będą wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub osoby poszukujące pracy z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): 60 osób (36 Kobiet oraz 24 Mężczyzn) z czego:
·    min. 60% – 36 osób, będą stanowiły Kobiety
·    min. 30% – 18 osób, będą stanowiły osoby w wieku 15-24 lata
·    min. 25% – 15 osób, będą stanowiły osoby powyżej 50-go roku życia
·    min. 30% – 18 osób, będą stanowiły osoby niepełnosprawne – chorujące psychicznie

Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:
·    mieszkają (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego,
·    nie posiadają wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, nie są zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
·    nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z projektodawcą firmą Consultor, wykonawcą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach projektu,
·    nie są karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
·    korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
·    nie są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych,
·    nie są członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

Po więcej informacji zapraszam na stronę:  www.przedsiebiorczystart.consultor.pl