Zmiana adresu Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Zmiana adresu Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Informujemy, że zostało zawarte porozumienie z Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej w Lubllinie.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana adresu do korespondencji:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Wojewódzki w Lublinie

20-063 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 23

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, zostało utworzone i funkcjonuje w strukturach Biura ds. osób niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych.

Utworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowisko organizacji pozarządowych działających w sferze zadań społecznych na terenie naszego Miasta. Wychodząc na przeciw tym potrzebom władze Miasta Lublin podjęły decyzję o stworzeniu w Lublinie miejsca, w którym samorząd miasta będzie mógł wspierać, aktywizować i integrować lubelskie organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców  w sferze zadań społecznych. Chcemy aby było to miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zadań społecznych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców miasta. Centrum Aktywności to miejsce wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i logistycznego lubelskich organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych, podejmujących działania w zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób starszych i niepełnosprawnych.

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Leszczyńskiego 23

Planowane główne  działania  Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej: możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum:

 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,
doradztwo merytoryczne:
 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum  lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu działania  organizacji pozarządowych, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków i ofert na realizację zadań publicznych, pracy metodą projektów, zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji wobec administracji samorządowej i rządowej:
 • inicjatywa legislacyjna, opiniowanie i monitorowanie aktów prawnych spotkania członków  z przedstawicielami organizacji pozarządowych (badania potrzeb, prezentacja Programu Współpracy, budżetu i in.)
 • wypracowywanie wspólnych stanowisk  organizacji
 • udział w pracach komisji oceny projektów
inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego:
 • organizacja konferencji  i spotkań  integrujących środowisko organizacji pozarządowych w sferze działań społecznych
 • utworzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych i umieszczenie go na portalu miejskim
 • prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe
 • wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta
 • stworzenie kalendarza wydarzeń organizacji pozarządowych oraz wysyłanie informacji do wszystkich organizacji elektronicznie na bieżąco oraz zamieszczenie go na portalu miejskim
organizacja tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami:
 • planowanie i współorganizacja wspólnych przedsięwzięć
 • powołanie zespołów tematycznych
 • budowanie solidarności organizacji pozarządowych
 • realizacja partnerskich projektów
 • organizacja szkoleń
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami samorządu
dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych działających  w sferze działań społecznych i ich promocja wśród mieszkańców Lublina i władz miasta:
 • współpraca z mediami w zakresie zainteresowanie  działalnością organizacji pozarządowych działających  w sferze działań społecznych
 • przeprowadzenie kampanii 1%
 • prezentacja i promocja organizacji na spotkaniach , konferencjach itp.
Adresaci działań Centrum:
 • stowarzyszenia i fundacje działające  w  sferze zadań  publicznych obejmujących zadania (zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , art 4, pkt 1):

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz        wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3.działalności na rzecz organizacji pozarządowych
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych  zwolnieniem z pracy;
7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8.działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
9.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10. promocji i organizacji wolontariatu.

 • grupy inicjatywne z terenu Miasta Lublin zmierzające do zarejestrowania organizacji w/w zakresie działania,